+420 737 468 299
Zavolejte nám!
+420 737 468 299

Provozní řád

Všichni hosté jsou povinni seznámit se s těmito pokyny:

Vážený hosté
Žádáme Vás o seznámení se s ustanoveními tohoto ubytovacího a provozního řádu a věříme, že níže uvedená omezení se setkají s Vaším pochopením pro vytvoření příjemných podmínek pro pobyt našim hostům.

Příjezd hostů do apartmánů je možný po předchozí rezervaci, písemné nebo telefonické domluvě.
Za ubytování a služby s ním spojené je host povinen zaplatit podle aktuálního platného ceníku provozovatele.
Ubytování je možné po předchozí domluvě s provozovatelem
Host bude ubytován po předložení platného dokladu totožnosti, ze kterého budou použity údaje pro vyplnění ubytovacího formuláře. Poté mu budou vydány dva klíče od apartmánu.
Při počátku ubytování přebírá host apartmán bez závad, případné závady je povinen neprodleně nahlásit provozovateli apartmánu. Pokud dojde k poškození apartmánu nebo jeho zařízení ať už z nedbalosti nebo úmyslně, je host povinen škodu nahradit.
Host nesmí bez souhlasu provozovatele apartmánu přemisťovat vybavení, provádět jakékoliv úpravy a jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.
Host je povinen udržovat pořádek a čistotu jak v  apartmánu, tak i v přilehlém okolí.
Dospělá osoba nese plnou odpovědnost za případné škody způsobené dítětem.
Do apartmánu může host přijímat návštěvy neubytovaných osob pouze se souhlasem provozovatele.
V době od 22 hod do 6 hod je host povinen dodržovat noční klid.
Host je povinen vždy zamykat vchodové dveře
Ve všech prostorách budovy je přísný zákaz kouření a rozdělávání ohně.
Je zakázáno vstupovat mimo vymezené prostory.
Host je povinen při odchodu z apartmánu zkontrolovat, že nikde neteče voda, zhasnout světlo a uzamknout vchodové dveře.
V případě, že host předá apartmán s neúplným nebo poškozeným zařízením, bude mu škoda v plné výši připsána k úhradě a to i v případě poškození společných prostor nebo při ztrátě klíčů.
Přijíždět motorovými vozidly k apartmánu je možné pouze pro vyložení a naložení věcí, vlastní parkování je možné na veřejných parkovištích a na místech k tomu určených.
Majetek ubytovaných hostů není pojištěn proti odcizení, proto vždy zamykejte apartmán.
Provozovatel učinil všechna opatření, aby nedocházelo k poškození zdraví hostů. Při běžném provozu nenese provozovatel zodpovědnost za zdraví hostů. Žádáme proto hosty, aby neponechávali svěřené osoby bez dozoru. Zdraví ani život ubytovaných hostů nejsou provozovatelem pojištěny.
Každý přítomný je povinen neprodleně ohlásit provozovateli nebezpečí vzniku požáru, situaci vyžadující zásah policie nebo lékařského ošetření a v rámci svých možností učinit vše, aby zabránil šíření požáru či odvrátil hrozící nebezpečí.


Ohlašovny na tel. číslech:
TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ   112
PRVNÍ POMOC   155
HASIČI   150
POLICIE   158


Při nedodržení provozního řádu je provozovatel oprávněn ukončit pobyt hosta před původně dohodnutým dnem odjezdu. V takovém případě je však host povinen uhradit již dohodnuté služby.

Děkujeme, že jste věnovali pozornost našemu ubytovacímu a provoznímu řádu Apartmánu U Židovské brány a přejeme Vám příjemný a ničím nerušený pobyt!

Apartmán U Židovské brány

V prvním patře domu U Židovské brány postaveném na počátku 19. století najdete v dobovém prostředí prostorný apartmán s nezaměnitelnou atmosférou. Jeho součástí je plně vybavená kuchyň s myčkou, varnou deskou, mikrovlnou i elektrickou troubou, obývací pokoj, ložnice a sociální vybavení.